Kulturdoula

december 2014 till maj 2016  

Projektet är en samverkan mellan nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen och Umeåregionens flyktingmottagning. Idén till projektet hämtades från Göteborg som har haft en likvärdig verksamhet i flera år.

Precis som i många situationer i livet är det viktigt att kunna kommunicera och förstå varandra och den situation man befinner sig i. Det innebär inte enbart att tala ett gemensamt språk, utan också att ha en ömsesidig kulturförståelse med allt vad det innebär. Under en graviditet och särskilt under en förlossning är det av yttersta vikt för både personal vid förlossningen och den utrikesfödda kvinnan att både kunna förstå och förmedla information. I dessa situationer kan det vara helt avgörande att ha stöd från en kulturdoula för att minska riskerna för allvarliga komplikationer. Spädbarnsdödligheten är högre i denna grupp och på senare år har det uppmärksammats att även mödradödligheten är högre bland utrikesfödda kvinnor i Sverige.

Projektet ska:

  • Utbilda 8-10 Kulturdoulor för Umeåregionen i de 4-5 största språkgrupperna för målgruppen
  • Arrangera fortlöpande informationsträffar för kulturdoulor och berörda verksamheter/personal
  • Via MVC identifiera kvinnor med behov av Kulturdoula
  • Använda Kulturdoula vid mödravårdsbesök och vid förlossning

För mer information kontakta Umeåregionens utvecklingsledare.