Parter inom flyktingmottagning

Inom mottagandet av nyanlända samverkar ett antal olika aktörer. Här kommer en kort summering av de olika aktörernas roller.

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. De betalar vi ut statlig ersättning till kommuner och landsting. Migrationsverket tar fram prognoser om hur många flyktingar som väntas komma till Sverige och de ansvarar för bosättning av kvotflyktingar.

Länsstyrelsen tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av nyanlända. De ska stötta kommunerna i deras beredskap att ta emot nyanlända och de ska arbeta för att det finns en god regional samverkan mellan berörda aktörer som har uppdrag inom mottagandet av nyanlända.

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det innebär såväl planering och samordning för individens insatser som samordning mellan aktörer. Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning och de ansvarar också för bosättning av asylsökande som fått uppehållstillstånd.

Kommunen ansvarar för det initiala mottagandet samt praktiskt stöd och vägledning under den första tiden. Kommunen anordnar SFI – svenska för nyanlända, samhällsorientering, skola och barnomsorg samt andra kommunala insatser som erbjuds på lika villkor som för alla andra.

Försäkringskassan är ansvarig för utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg samt andra ersättningar såsom barnbidrag m.m.

Landstinget ansvarar för att en kostnadsfri hälsoundersökning erbjuds den nyanlände samt akut vård/vård som inte kan anstå. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige. Vid uppehållstilstånd gäller samma regler som för alla invånare – vuxna och barn.

Civilsamhället deltar i olika omfattning beroende på vilka aktörer som finns lokalt. De frivilliga organisationerna fyller en viktig roll, speciellt för aktiviteter efter arbetstid.

LOTS De nyanlända som har upprättat en etableringsplan har rätt att välja en etableringslots. Lotsen är ett företag eller en organisation som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen med att stödja den arbetsökandes genomförande av aktiviteterna i sin etableringsplan. Etableringslotsen ska fungera som en länk mellan den arbetssökande och det svenska samhället och hjälpa till med praktiska frågor liksom hjälpa till att hitta arbete.

Öppna dokument med ordlista »

Överenskommelser om mottagande »

Flyktingmottagandet i vår region »

Parter inom flyktingmottagning »

Kommunens ansvar »

Etableringsplan »

Etableringsersättning »

Umeåregionens flyktingmottagning – så samverkar vi! »