Umeåregionen – så samverkar vi!

Bakgrund

Umeåregionens flyktingmottagning startade hösten 2006 som ett projekt finansierat av dåvarande Integrationsverket. Under projektetiden utvecklades den gemensamma verksamheten till ett unikt samarbete och ett nationellt föredöme. Tillsammans arbetades det fram gemensamma rutiner och stödmaterial för mottagande. Som region skrevs ett gemensamt avtal med Länsstyrelsen om mottagnade. Den 1 juni 2008 övergick verksamheten från projekt till ordinarie verksamhet. I samband med att Örnsköldsviks kommun i mars 2013 anslöt sig till Umeåregionen har verksamheterna haft erfarenhetsutbyte, gemensamma utbildningsdagar m.m. men ännu inte formaliserat samverkan i detta område fullt ut.

Syfte

Syftet med vår samverkan är att skapa utveckling och öka effektiviteten och kvaliteten i den kommunala flyktingmottagningen. Genom vår samverkan och tillgången till sex kommuners arbets- och bostadsmarknad tror vi att det är lättare för nyanlända att hitta bostad och arbete inom möjliga pendlingsavstånd. Genom vår samverkan ges vi bättre förutsättningar att bredda utbudet av SFI (svenska för invandrare) Det den lilla kommunen inte kan erbjuda kan finnas i en annan närliggande kommun. En likvärdig mottagning av hög kvalité i bidrar till en bättre introduktion och därmed bättre möjligheter för nyanlända att etablera sig i våra kommuner. De nyanlända ska ges samma möjligheter oavsett var de bosätter sig inom regionen. Vi drar nytta av varandras styrkor.

Organisation

Den operativa verksamheten eller staben har sitt centrum i Umeå kommun, som också är formell arbetsgivare. Umeåregionens kanslichef har verksamhetsansvar och arbetsledning för staben. Inom staben är två personer anställda, en utvecklingsledare och en samhällskonsulent. Kostnaden för personal och för gemensam verksamhet fördelas på de sex kommunerna enligt en fördelningsnyckel.

Utvecklingsledaren ansvarar för att leda och utveckla Umeåregionens flyktingmottagnings verksamhet. Inom uppdraget ska utvecklingsledare vara ett strategiskt stöd för handläggarna, leda arbetsgruppen, ansvara för att såväl söka externa medel för utvecklingsprojekt som att ansvara för den gemensamma budgeten.

Samhällskonsulenten ansvarar för att leda, utveckla och samordna insatser kring samhällsorienteringen. Utöver detta ingår också informationsinsatser för målgruppen kopplat till arbetsliv, praktik och föreningsliv.

Samverkansgruppen utgörs av flyktingsamordnare från varje kommun samt utvecklingsledare och samhällskonsulent. Samverkansgruppen är en operativ grupp där mycket av samverkan mellan kommunerna utformas. Gruppen träffas en gång i månaden.

Varje kommun har sin egen flyktingmottagning/inflyttarservice men hålls ihop av det gemensamma avtalet och den gemensamma samverkansplanen.

Vinster med samverkan

 • En regional arbetsgrupp ger kollegor
 • En regional arbetsgrupp ger stöd vid nyrekrytering i en kommun
 • Möjligheter till att finansiera gemensamma tjänster
 • Bredda utbud av utbildningsinsatser för såväl målgrupp som personal
 • Ett bra erfarenhetsutbyte – ”alla behöver inte uppfinna hjulet på egen hand”
 • Gemensamma rutiner och riktlinjer ger ett likvärdigt mottagande inom regionen
 • Tids- och effektivitetsvinster genom att vi kan dela på vissa arbetsuppgifter
 • Genom att samordna utbildningsinsatser sparar vi pengar
 • Verksamheter i anslutning till flyktingmottagningen får också stöd av sina kollegor i regionens kommuner.
 • Ökade möjligheter för extern finansiering av projekt genom att flera kommuner samverkar.
 • En region kan driva frågor på ett kraftfullare sätt än en enskild kommun. Det kan avse behov av strukturella förändringar hos andra myndigheter.

Öppna dokument med ordlista »

Överenskommelser om mottagande »

Flyktingmottagandet i vår region »

Parter inom flyktingmottagning »

Kommunens ansvar »

Etableringsplan »

Etableringsersättning »

Umeåregionens flyktingmottagning – så samverkar vi! »