Samhällsorienteringen

Samhällsorientering är en lagstadgad uppgift för kommunerna att erbjuda nyanlända flyktingar och anhöriginvandrare. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. I samhällsorienteringen ska betydelsen av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna tas upp, likaså den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt samt om hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv.

Samhällsorienteringen ska omfatta minst 60 timmar och ge utrymme för dialog och reflektion. Den ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller annat språk som deltagaren behärskar väl. Den ska innehålla följande delar:

  1. Att komma till Sverige.
  2. Att bo i Sverige.
  3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
  4. Individens rättigheter och skyldigheter.
  5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
  6. Att påverka i Sverige.
  7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
  8. Att åldras i Sverige.

Samhällsorienteringen ska ges av personer som har lämplig pedagogisk utbildning eller erfarenhet och ämneskunskap. Kommuner kan anordna samhällsorientering själva eller uppdra åt andra att göra det. Kursen är kostnadsfri för deltagarna.

Länsstyrelserna ska främja och stödja samarbete mellan kommunerna och följa upp verksamheten.

Samhällsorienteringen »

Vem har rätt till samhällsorientering? » 

Kontakt och länkar »